සංවර්ධන නිලධාරි

වසම් අංකය වසම නම
646 ගල්පිහිල්ල ආර්.ජී.ජී..එස්.කේ.රාජපක්ෂ
647 දුනුහප්පාව එම්.ජී.අයි.කුමාරි
648 මක්කානිගම ඩබි.ඩබිලිව්.පී.සී.කේ.වීරකොන්
649 අලවතුගිරිගම එන්.ධර්මසේන
650 සිරිමල්වත්ත නැගෙනහිර ඩබිලිව්.ඒ.ජී.සී.ජානක
651 සිරිමල්වත්ත බටහිර බී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී
652 දෙගල්දොරුව ඊ.එම්.බී.ඩී.සී.ඒකනායක
653 සිරිමල්වත්ත පල්ලේගම එච්.එම්.බී.ජී.ඩබ්.බංඩාර
654 කරත්තමඩ එල්.එම්.ජේ.ශාරික කුමාර
655 ලේවැල්ලගම වයි.සී.පී.වීරවර්ධන
656 අමුණුගම උතුර වී.ඒ.ගල්කොටුව
657 අමුණුගම දකුණ එස්.සී.කේ.හේරත්
658 හපුවල ඩබ්ලිව්.එම්.සී.එස්.වීරසිංහ
659 දීකිරිමඩවල ආර්.එම්.එස්.කේ.සෙනවිරත්න
660 පිලවල උතුර එම්.කේ.ඩී.මහේන්ද්‍රිකා
661 බෝගස්කුඹුර ඩබ්.ඒ.පී.ජේ.පී.කේ.වීරසිංහ
662 පිලවල දකුණ එන්.බී.ඒකනායක (වැ.බැ)
663 ගලපිටඅඹෙ සී.එම්.කවිසේකර
664 පල්ලේගුන්නෑපාන උතුර එච්.එන්.බණ්ඩාර
665 පල්ලේගුන්නෑපාන දකුණ යු.ජී.ඊ.ඒ.කේ.උඩතැන්න
666 උඩගුන්නෑපාන උතුර ඩබ්.ඒ.එන්.අමරවීර
667 උඩගුන්නෑපාන දකුණ කේ.එම්.එස්.අයි.කේ.කුලසේකර
668 ගබඩාගම දකුණ  එම්.ටී.ජී.කේ.ආර්.කමලවංශ
669 ගබඩාගම උතුර අයි.ඩී.පිටවල
670 පල්ලේගම ඊ.එම්.බී.එස්.ඒකනායක
671 වාවින්න එච්.එම්.සී.පී.කේ.කරුණාරත්න
672 උඩගම උතුර ආර්.ජී.ඒ.එස්.කුලරත්න
673 උඩගම  දකුණ පී.ජී.බී.චිත්‍රකමල්
674 මහරතැන්න නැගෙනහිර එන්.එස්.කේ.දයාරත්න
675 මහරතැන්න බටහිර ජී.ඩී.එන්.කේ.නියංගොඩ
676 ඉහළගෝණාගම වයි.ජී.චිත්‍රානි සමන්ලතා
677 හුරීකඩුව බටහිර එච්.එම්.ඩී.හේරත්
678 හුරීකඩුව උතුර එන්.කේ.ටී.එන්..සමරසිංහ
679 හුරීකඩුව දකුණ එච්.එම්.අයි.එස්.එන්.හේරත්
680 හුරීකඩුව නැගෙනහිර එච්.එම්.ඒ.එස්.කේ.කහවත්ත
681 නිතුලේතැන්න කේ.එම්.ආර්.පී.ජී.කේ.කුලසේකර
682 දොඩම්ගොල්ල එච්.ඩී.කේ.හේවගේ
683 ගල්මඩුව එච්.කේ.එම්.දුලානි
684 නත්තරම්පොත ඒ.කේ.ඩබ්.සේනානායක
685 අරංගල උතුර සී.එස්.මහේන්ද්‍රනාම
686 අරංගල දකුණ ජී.ඩී.ආර්.එල්.ගොඩකුඹුර
687 මහවත්ත දකුණ  යු.අයි.නයෝමී
688 මහවත්ත බටහිර  යු.අයි.නයෝමී(වැ.බැ)
689 මහවත්ත උතුර  එච්.එම්.ආර්.දමයන්ති
690 මහවත්ත නැගෙනහිර  එන්.බී.ඒකනායක
691 කුණ්ඩසාලේ උතුර එරංග නිසිවාසල
692 කුණ්ඩසාලේ දකුණ ඩී.එම්.පී.එස්.දිසානායක
693 විජයශ්‍රීගම යු.පී.පී.අයි.ජයරත්න
694 අළුත්පල්ලේකැලේ එම්.යු.ජගත් දිසානායක
695 අඹකොටේ එම්.එම්.කුමාරි
696 රජවැල්ල උතුර එච්.එම්.අබේරත්න
697 රජවැල්ල දකුණ එස්.එම්ටී.එස්.කේ.අබේරත්න
698 බලගොල්ල නැගෙනහිර ඒ.එම්.පී.අබේසිංහ
699 බලගොල්ල බටහිර එස්.ටී.එස්.මිහිරානි
700 කෙන්ගල්ල එස්.ටී.එස්.මිහිරානි(වැ.බැ)
701 ඉහළවෙල ආර්.ජී.ඩී.කේ.අමරසිංහ
702 අස්වලපිටිය එච්.ජී.එන්.පී.ගුණසිංහ
703 දියබුබුල එස්.එම්.එන්.සේනානායක
704 හුරීකඩුව මඩිගේ එච්.ඩබ්ලිව්.සුමනාවති
705 මැණික්හින්න එම්.ජී.වී.සුමුදු කුමාරි
706 දම්බරාව කේ.පී.කේ.රත්නායක
707 හතමුණ එන්.ජී.නිමානි ජයසිංහ
708 දෙල්ගස්ලන්ද ඒ.පී.එස්.ආර්.සමරනායක(වැ.බැ)
709 ලුණුකැටියාමඩිත්ත එස්.ඒ.ප්‍රේමරත්න
710 දැලිවලතැන්න ඒ.පී.එස්.ආර්.සමරනායක
711 හීපිටිය ආර්.ජී.සී.ප්‍රියදර්ශනි
712 මල්පාන ආර්.ජී.සී.ප්‍රියදර්ශනි(වැ.බැ)
713 ගල්අමුණ ඩී.එම්.එන්.කේ.දීගල
714 අහස්පොකුණ උතුර එච්.ජී.සී.පුෂ්පකුමාරි
715 අහස්පොකුණ දකුණ එච්.ජී.සී.පුෂ්පකුමාරි(වැ.බැ)
716 කුඹුක්කදුර උතුර එච්.එස්.හේමන්ති
717 කුඹුක්කදුර දකුණ  ඩී.එම්.ඒ.ඊ.දිසානායක
718 ගෝණවල උතුර කේ.එන්.සංජීවනී
719 ගෝණවල දකුණ එච්.එම්.සි.එස්.අබේකෝන්
720 මළුවේගම ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.කේ.වීරපාන
721 වෑපතන එච්.එම්.ඒ.පී.විජේසිංහ
722 කුරුඅඹේමුදුන එස්.පී.පී.රණතුංග
723 නාරම්පනාව නැගෙනහිර එන්.ජී.සී.ආර.ජයසිංහ
724 කන්දේකුඹුර ඒ.එම්.එස්.දිනුකා අඹේසිංහ
725 නාරම්පනාව බටහිර ජේ.කේ.සේනානායක

News & Events

14
Jan2019

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත සංවත්සර උත්සවය

විමලරත්න කුමාරගම කවියානන්ගේ 100 වන ජන්ම ශත...

14
Jan2019

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙල

71 වන නිදහස් සැමරුම් උළෙලට සමගාමිව නව...

Scroll To Top